Sex bergen utroskap

sex bergen utroskap

Her var det ingen signifikante kjønnsforskjeller i rapporteringen. Blant de som hadde vært utro, var gjennomsnittsverdien 1. I denne analysen ble bare par der begge parter hadde svart, tatt med.

Videre analyser viste ingen signifikante effekter på HSCL-skårer av alder, utdanningsnivå, sivilstand, hvor lenge en hadde bodd sammen, antall barn, og type utroskap – verken for de som var bedratt eller for de som hadde vært utro.

Det var heller ingen sammenheng mellom HSCL-skårene internt i paret. Med andre ord var ikke den bedratte partens symptomnivå avhengig av den utro partens nivå, eller omvendt. Hvorvidt utroskapsforholdet var avsluttet eller ikke, hadde derimot betydning for de som var bedratt.

De som oppga at utroskapsforholdet var avsluttet, hadde en gjennomsnittsskåre på HSCL på 2. En lignende tendens gjorde seg ikke gjeldende blant de som hadde vært utro. Måten utroskapen var blitt avslørt på, hadde også signifikant betydning for HSCL-skåren, men bare for den utro parten. Her var forskjellen tydeligst mellom de som ble avslørt av andre og de som ble tatt på fersk gjerning. Blant de førstnevnte var gjennomsnittlig HSCL-skåre på 2.

Den største gruppen – de som selv hadde innrømmet utroskapen etter oppfordring, lå mellom disse ytterpunktene, med gjennomsnittsskåre på 1. En lignende tendens viste seg også i forhold til tid siden forholdet ble avsluttet. Fordeling på spørsmålene er vist i tabell 1. Det var ingen kjønnsforskjeller i rapporteringen på disse to variablene. Variablene korrelerte heller ikke med noen av de andre demografiske variablene, med unntak av sivil status, hvor det var moderate sammenhenger i forhold til om de fremdeles opplevde utroskapen som smertefull.

De som var gift, rapporterte mer smertefulle opplevelser enn de som var samboere eller som ikke bodde sammen, med henholdsvis 4. Gjennomsnittsverdier og standardavvik på HSCL, samt andel som skårer over cut-off-verdien på 1. På utsagnet « Utroskapen vil kunne føre til at vi skilles» var gjennomsnittsskåren til den bedratte parten 2. Når det gjelder det første av utsagnene, fordeler informantene seg på tre grupper: På det andre utsagnet er vurderingene noe mer homogene – og mer negative: Tre av fire avviser at de tilgir partneren, mens en av tre er usikker.

Det mest fremtredende funnet i denne undersøkelsen var den høye andelen som rapporterte psykiske problemer, spesielt blant den bedratte parten. Og i likhet med Beach et al.

Eller det kan skyldes konsekvenser forbundet med avsløringen av utroskap, slik som alvorlige samlivsproblemer og konflikter i parforholdet. I analyser av parene viste kvinnene høyere symptomskåre enn mennene, både blant de som var bedratt og de som var utro. I denne analysen inngikk bare de av informantene hvor også den andre parten hadde svart, det vil si 85 par. Man har tidligere funnet forskjeller i de emosjonelle reaksjonene menn og kvinner rapporterer etter partnerens utroskap.

Det faktum at de utro kvinnene hadde betydelig mer psykiske problemer enn de utro mennene, kan skyldes at kvinner gjerne føler mer ansvar for utroskapen og mer skyld enn menn. Det er også mulig at kvinnene som har vært utro, i større grad enn mennene har levd i et forhold som de ikke er tilfreds med.

Motsatt kan det tenkes at mennene som er utro, har færre psykiske symptomer fordi deres utroskap i mindre grad har sammenheng med hvordan de har det i ekteskapet. Dersom menn ikke har sterke emosjonelle bånd til den de er utro med, vil en avsløring av utroskapen ikke i samme grad som for kvinner bety at de må velge mellom ektefelle og tredjepart.

Og dersom mennene i størst grad er utro av seksuelle årsaker, vil det gjerne ikke anspore samvittighetskvaler i samme grad. De kan for eksempel skylde på at de ikke har fått tilfredsstilt sine behov av ektefellen, og på den måten gi utroskapen en form for legitimitet i egne øyne. Kanskje møter de også mindre fordømmelse fra samfunnet ettersom det har vært mer vanlig at menn er utro enn kvinner, men disse forskjellene synes etter hvert å jevne seg ut Wiederman, Det ser likevel ut til at kvinner fortsatt har mindre toleranse for menns utroskap enn omvendt, ettersom de oftere velger å avslutte forholdet hvis mannen er utro Harris, Det var videre et sterkt funn at en stor andel av de som var bedratt, anså det som sannsynlig at utroskapen ville føre til samlivsbrudd, og at et klart flertall var i tvil om de ville kunne tilgi partneren.

Dette må imidlertid tolkes i lys av at utvalget besto av par som hadde oppsøkt hjelp fra familievernet, og at flesteparten hadde gjort det nettopp på grunn av problemer i kjølvannet av utroskap. Det er likevel ikke utenkelig at lignende resultater ville vise seg i et mer representativt utvalg av par som har opplevd utroskap. I alle fall har Buss påpekt at utroskap synes å føre til samlivsbrudd i omkring halvparten av de tilfellene hvor utroskapen blir avslørt.

Dette skjer enten ved at den utro parten velger å avslutte sitt parforhold til fordel for sitt utroskapsforhold, eller ved at den bedratte parten ikke er villig, eller i stand til å akseptere sviket og av den grunn avslutter parforholdet. Det finnes imidlertid få studier som faktisk har kartlagt hvorvidt man er villig til å tilgi en reell episode av utroskap.

De studiene som har undersøkt tilgivelse av utroskap, har i all vesentlighet vært basert på individer som er i et parforhold og som blir bedt om å forestille seg at partneren er utro. At det samme kom til syne også for de som reelt sett var blitt bedratt i denne studien, understreker bare betydningen av utroskap som en alvorlig trussel for stabiliteten av parforhold. Selv om det fremkommer en del sterke funn i undersøkelsen, er det nødvendig å være forsiktig med konklusjonene.

I og med at det er en tverrsnittsstudie, avdekkes det ingen kausale sammenhenger. Det høye symptomnivået trenger følgelig ikke å være et resultat av utroskapen. En kan også tenke seg at store psykiske problemer hos den ene eller den annen part kan ha bidratt til at man har innledet seksuelle relasjoner utenfor parforholdet. Mangelen på sammenlignbare data fra par som går i parterapi uten at det er foreligger utroskap, gjør også at en må være forsiktig med å knytte det høye symptomnivået utelukkende til utroskapserfaringene.

Utvalget var for øvrig begrenset til par som har oppsøkt hjelp fra familievernet. Informantene er derfor heller ikke representative for populasjonen av par som har opplevd utroskap. Sannsynligvis utgjør de en gruppe som har hatt relativt store samlivsproblemer, ettersom de har oppsøkt profesjonell hjelp av parterapeuter.

Ut fra et slikt resonnement kan en gå ut fra at våre informanter har hatt uforholdsmessig store psykiske problemer sammenlignet med hva som er vanlig blant par som har opplevd utroskap. På den annen side vet vi at en del av terapeutene vegret seg for å distribuere spørreskjemaet til aktuelle par, angivelig fordi det ble oppfattet som ubehagelig å bringe dette på bane til par som sto midt oppe i en alvorlig livskrise.

En kan kanskje tenke seg at dette har vært en større barriere jo større problemene har vært. I så fall er det rimelig å anta at terapeutene systematisk har valgt bort parene med størst problemer, slik at det har blitt en overrepresentasjon av relativt velfungerende par i utvalget.

I henhold til et slikt resonnement kan en tenke seg at funnene utgjør et underestimat av psykiske problemer blant par som oppsøker familievernet i forbindelse med utroskap. Utvalget er også relativt lite og svarprosenten ikke høyere enn Også dette tilsier at man må ta resultatene med forbehold.

Men til tross for usikkerhet med hensyn til utvalgets representativitet og generaliserbarhet av funnene gir undersøkelsen likevel klare holdepunkter for at utroskap som blir avslørt, utgjør en betydelig risikofaktor for å utvikle psykiske problemer, både for den som er utro og for den bedratte parten. I og med at dette i liten grad er påvist tidligere – og det gjelder særlig blant de som har vært utro, bidrar funnene, slik vi ser det, til verdifull kunnskapsutvikling på dette feltet.

Ikke minst er det viktig kunnskap å ha med i møte med par som oppsøker terapi i forbindelse med utroskap. Det at psykiske problemer synes å være svært utbredt blant begge parter, tilsier at man som terapeut bør ha et separat fokus på partenes psykiske helsetilstand, i tillegg til å fokusere på spesifikke problemstillinger og utfordringer knyttet til utroskapen.

Fordi man som terapeut lett kan undervurdere klientenes psykiske problemer og ty til terapeutiske strategier som forutsetter en rasjonalitet og følelsesmessig kontroll som kanskje i liten grad er til stede. Eller like gjerne omvendt: I fremtidig forskning på helsemessige og kliniske implikasjoner av utroskap vil det i så måte være viktig å kartlegge hvordan en faktisk møter disse parene, og prøve å identifisere metoder og strategier som ivaretar både de utroskapsspesifikke forholdene og de mer generelle psykiske problemene som mange sliter med.

The effects of extramarital sex on psychological symptoms were examined in couples seeking couple therapy. The betrayed partners had higher HSCL score than the perpetrators, but also half of the perpetrators had a pathological level of psychological symptoms.

Among the perpetrators women had significantly higher HSCL-scores than men, whereas no significant gender differences were observed among the betrayed. Neither was there any interaction effect between gender and being perpetrator or betrayed. A major proportion of the betrayed individuals experienced the infidelity as a serious threat to the relationship, and even more reported doubt about whether they could forgive the betrayal. No gender differences were observed in relations to these two latter findings.

Clinical implications of the findings are discussed. Journal of Family Issues, 24 , – Impact on depression and commitment in couples seeking marital therapy. Journal of Sex and Marital Therapy, 11 , 99– Why jealousy is as necessary as love and sex. Former partners and new rivals as threats to a relationship: Infidelity type, gender, and commitment as factors related to distress and forgiveness. Personal Relationships, 11 , – Infidelity and separations precipitate major depressiveepisodes and symptoms of nonspesific depression and anxiety.

Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68 , – Buffering the effects of betrayal: The role of apology, forgiveness, and commitment. A measure of primary symptom dimensions. Modern Problems in Pharmacopsychiatry, 7 , 79– A step in the validation of a new self-report scale. British Journal of Psychiatry, , – Sex differences in jealousy: Evolutionary mechanism or artifact of measurement?

Journal of Personality and Social Psychology, 5 , – Hurt feelings in couple relationships: Toward integrative models of the negative effects of hurtful events.

Journal of Social and Personal Relationships, 21 , – Sex differences in types of extramarital involvement and marital dissatisfaction. Sex Roles, 12 , – Reconstructing marriages after the trauma of infidelity.

A multitheoretical intervention for promoting recovery from extramarital affairs. Science and Practice, 6 , – Factors associated with jealousy over real and imagined infidelity: An examination of the social-cognitive and evolu-tionary psychology perspectives. Psychology of Women Quarterly, 27 , – Toward a new psychology of trauma. Attachment processes in couple and family therapy.

Sexual behavior in the human male. An experimental investigation of accounts and attributions following sexual infidelity. Communication Monographs, 61 , – Is infidelity a cause or a consequence of poor marital quality? Helse- og levekårsundersøkelsen i Sosioøkonomiske forskjeller i psykisk helse og livsstil.

Norsk Epidemiologi, 12 , – Emotional reactions to infidelity. Cognition and Emotion, 14 , – Extradyadic sexual relationships in Norway. Archives of Sexual Behavior, 36 , 55– Diskuter sak, ikke person.

Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet. Vi anbefaler at du skriver kort. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

View the discussion thread. Top menu Annonser på forskning. Nettavis om norsk og internasjonal forskning. Forskerne fant klare kjønnsforskjeller i sjalusiresponser blant dem som måtte velge hvilket aspekt ved utroskapen som var mest opprørende. Menn mest sjalu på seksuell utroskap — kvinner på følelser. Forklaringen på hvorfor det er sånn, kan vi finne i evolusjonspsykologien.

Betydelige kjønnsforskjeller — Menn og kvinners psykologi er lik på de fleste områder — men ikke når det handler om reproduksjon, forklarer førsteamanuensis Mons Bendixen ved Psykologisk institutt, NTNU. Er han far til barnet? Innenfor nyere forskning på sjalusi, opereres det med to hovedtyper utroskap: Å ha sex med en person utenfor parforholdet.

Å knytte emosjonelle bånd til en person utenfor parforholdet. Samtidig finnes det to ulike teoretiske perspektiver på menns og kvinners emosjonelle reaksjoner: Våre formødre valgte rett For barnets mor er det annerledes. To ulike målemetoder I studien som de gjennomførte, fikk deltakerne vilkårlig utdelt en av fire versjoner av et spørreskjema om sjalusi.

Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler Regler for leserkommentarer på forskning. Flere amerikanere godtar homofili.

Sladder kan være bra for oss. Omsorgsfulle apefedre er mer trofaste. Sex-prat med muslimske kvinner i Sør-Afrika. Har du fjeset som damene liker? Kvinner kan peke ut utro menn. Bør vi droppe monogamiet? Bare en uskyldig lunsj? Mange menn vil tilgi lesbisk affære.

Våre samarbeidspartnere Akershus universitetssykehus HF. De nasjonale forskningsetiske komiteene. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. GenØk — Senter for biosikkerhet. Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse. Nasjonalt senter for e-helseforskning. Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge - NUBU. NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning. NILU - Norsk institutt for luftforskning.

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Norges vassdrags- og energidirektorat NVE. Norsk institutt for naturforskning NINA. Norsk institutt for vannforskning NIVA.

... jan (SIDE2): Selv om han har sverget evig troskap, er det ingen garanti for at han ikke bedrar deg med en annen kvinne. Hvorfor er noen menn utro. 3. jun Det forteller Frode Thuen, professor i psykologi ved Høgskolen i Bergen. Han er også forfatter, og har skrevet bok om utroskap. 7. mar Victoria Milan hevder at det beste de som er utro vet, er å sjekke inn på hotell. Blu Royal Hotel, Bergen; Rica Bakklandet Hotell, Trondheim; Quality Hotel Tønsberg; Quality Hotel Residence, Seks overraskende sexfakta.

Www eskorte nude massage com

HJEMME MASSASJE OSLO SEX SNAP

Dette kan igjen lede til angst, depresjon og skam. Han legger til at menn og kvinners reaksjoner på utroskap ikke synes å bli påvirket av tidligere erfaringer med utroskap eller om vi er i et forhold. Sex bergen utroskap mechanism or artifact of measurement? Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. A measure of primary symptom dimensions. Nå har nettsiden spurt sine norske medlemmer hvilke hoteller i Norge de helst ville sjekket inn på med sin elsker eller elskerinne. SWINGER TUBE SEX I ARENDAL